Επιστημονική Επιμέλεια:Κούκος Ανδρέας

 1. Στούρτζας Αλέξανδρος: Λόγος Επιτάφιος εις τον Κυβερνήτην της Ελλάδος – Οδησσός 1831
 2. Επιστολαί Ι. Α. Καποδίστρια παρά Ε.Α. Betant – μεταφρασθείσαι εκ του γαλλικού κειμένου παρά Μιχαήλ Γ. Σχινά, τόμοι Α’ – Δ’, Αθήνα 1841
 3. Αρλιώτης Δ.Ν, La Vita di Giovanni Conte Capodistria, scritta nel 1833 de Demetrio Arliotti Corcirese, Κέρκυρα 1859
 4. Γούδας Αναστάσιος «Καποδίστριας» Τόμος 2’ – Βίοι Παράλληλοι – Αθήνα 1875
 5. Βροκίνης Λ. Σύντομος αφήγησις του βίου του Ιωάννη Καποδιστρίου, Κέρκυρα 1886, 32σ.
 6. Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης,Σπυρίδωνος Τρικούπη,Αθήνα 1888,τόμοι Α’-Δ’
 7. Ευαγγελίδης Τρ. Ιστορία του Ιωάννη Καποδίστρια, Κυβερνήτη της Ελλάδος (1828 – 1831) Αθήνα 1894
 8. Ιδρωμένος Α.Μ. Ιωάννης Καποδίστριας, Κυβερνήτης της Ελλάδος, Αθήνα, Βιβλιοθήκη Μαρασλή, 1900
 9. Θεοτόκης Σπ. – Επιμέλεια – Αλληλογραφία Ι.Α. Καποδίστρια – Ι.Γ. Εϋνάρδου 1826 – 1831, Αθήνα 1929 – 1930
 10. Καζαντζάκης Ν. Ο Καποδίστριας – Τραγωδία – Αθήνα – Εκδόσεις Ν. Αλικιώτης, 1946
 11. Τερτσέτης Γ. «Απόλογο για τον Καποδίστρια», Άπαντα του Τερτσέτη, Τομ Γ’ Αθήνα, 1953
 12. Δεσποτόπουλος Αλ. Ο Κυβερνήτης Καποδίστριας και η Απελευθέρωσις της Ελλάδος, Αθήνα 1954
 13. Δασκαλάκης Α. Κοραής και Καποδίστριας. Οι κατά του Κυβερνήτη λίβελλοι – Αθήνα 1958
 14. Κούκκου Ελένη Ο Καποδίστριας και η Παιδεία 1803 – 1822 Α’ Η Φιλόμουσος Εταιρεία της Βιέννης, Αθήνα 1958
 15. Λουκάτος Σπ. Ο Ιωάννης Καποδίστριας και η Επτάνησος Πολιτεία, Αθήνα 1959
 16. Σερεμέτης Δ.Γ.: Η Δικαιοσύνη επί Καποδίστρια Ι. Α. Πρώτη Περίοδος 1828-29, Θεσ/νίκη 1959
 17. Αυτοβιογραφία Ιωάννου Καποδίστρια, Β’ έκδοση, Εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια, Μ. Λάσκαρι, πρόλογος Κ.Θ. Δημαρά, Αθήνα – Γαλαξίας 1962
 18. Βερναρδάκης Δ., Καποδίστριας και Όθων, Αθήνα, Γαλαξίας 1962
 19. Κούκκου Ελένη Ιωάννης Καποδίστριας, Ο άνθρωπος, ο αγωνιστής, Αθήνα 1962
 20. Ενεπεκίδης Πολυχρ. Ρήγας – Υψηλάντης – Καποδίστριας Αθήνα ΕΣΤΙΑ 1965
 21. Μαρκεζίνης Σπύρος,Πολιτική Ιστορία της Νεότερης Ελλάδος, 1828-1964,Εκδόσεις Πάπυρος,Αθήνα 1966
 22. Χριστόπουλος Π. Η ζωή και το έργο του Νικολ. Σπηλιάδου – Γραμματέως της Επικρατείας επί Καποδιστρίου (1785 – 1867),Αθήνα 1971
 23. Δημητρίου Φωτιάδη, Η Επανάσταση του ’21,Εκδόσεις Ν.Βότση,τόμοι 1-4,Αθήνα 1971
 24. Ενεπεκίδης Πολυχρ. Ιωάννης Καποδίστριας. 176 ανέκδοτα γράμματα προς τον πατέρα του. 1809 – 18020 Αθήνα, Παπαζήσης 1972
 25. Woodhouse C.M. Capodistria The Founder of the Greek Indipendence, Λονδίνο 1973
 26. Παπαρρηγόπουλος Κων/νος,Ιστορία του Ελληνικού Έθνους,τόμος ΙΒ’,Εκδοτική Αθηνών,1973
 27. Δραγούμης Νικόλαος,Ιστορικαί Αναμνήσεις,τόμοιΑ’-Β’,Αθήνα,Ερμής 1973
 28. Λούκος Χρήστος «Ο Κυβερνήτης Καποδίστριας και οι Μαυρομιχαλαίοι», Μνήμων 4, 1974
 29. Πετρίδης Παύλος Η διπλωματική Δράσις του Ι. Καποδίστρια υπέρ των Ελλήνων, 1814 – 1831, Θεσ/νίκη 1974
 30. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους,Τόμος ΙΒ’,Η Ελληνική Επανάσταση,Εκδοτική Αθηνών,Αθήνα 1975
 31. Αρχείον Καποδίστρια, τόμος Α’ Επιμελητής Κ. Δαφνής,Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, Κέρκυρα 1976
 32. Δαφνής Γρ. Ιωάννης Καποδίστρια. Η γένεση του Ελληνικού Κράτους, Αθήνα 1976
 33. Πετρίδης Παύλος Η Ευρωπαϊκή Πολιτική του Ιωάννη Καποδίστρια, Θεσσαλονίκη 1976
 34. Παπαγεωργίου Σπ. Ο Καποδίστριας και οι ρίζες του Κυπριακού, Αθήνα Γ. Λαδάς 1977
 35. Αρχείον Ι. Καποδίστρια, τόμος Β’,Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, Κέρκυρα 1976
 36. Δάφνη στον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια 200 χρόνια από τη γέννησή του, εκδ. Ευθύνη, Σειρά Τετράδια Ευθύνης, Αθήνα 1978
 37. Κούκκου Ελένη, Ιωάννης Καποδίστριας. Ο Άνθρωπος – Ο Διπλωμάτης, 1800- 1828, Αθήνα, Εστία 1978
 38. Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, Τ. Γ’ 1809- 1820,Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, Κέρκυρα 1980
 39. Λουλές Δημ. Ο ρόλος της Ρωσίας στη διαμόρφωση του Ελληνικού Κράτους, Αθήνα, Σύγχρονη Εποχή, 1981
 40. Ο Ιωάννης Καποδίστριας και η συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους, Επιμ. Π. Πετρίδης Εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1983
 41. Κούκκου Ελένη,Ιστορία των Επτανήσων από το 1797 μέχρι την Αγγλοκρατία,Αθήνα 1983,Εκδόσεις Παπαδήμα
 42. Αρχείον Ι. Καποδίστρια, Τόμος Δ’,Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, Κέρκυρα 1984
 43. Αρχείον Ι. Καποδίστρια, Τόμος Ε’,Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, Κέρκυρα 1984
 44. Αρχείον Ι. Καποδίστρια, Τόμος ΣΤ’, Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, Κέρκυρα 1985
 45. Κατηφόρη- Θέμελη Δ. Το γαλλικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα στην περίοδο του Καποδίστρια, 1828 – 1831,Αθήνα, Επικαιρότητα, 1985
 46. Αρχείον Ι. Καποδίστρια,Τόμος Ζ’, Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών,

Κέρκυρα 1986

 1. Στέφανος Παπαγεωργίου, Η Στρατιωτική Πολιτική του Καποδίστρια,Εστία, Αθήνα 1986
 2. Αρχείον Ι. Καποδίστρια, Τόμος Η’,Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, Κέρκυρα 1987
 3. Βακαλόπουλος Απ., Ιστορία του Νέου Ελληνισμού. Η μεγάλη Ελληνική Επανάσταση, Τόμος Η’ 1828 – 27/9/1831, Θεσσαλονίκη 1988
 4. Πετρίδη Παύλου, Η Ευρωπαϊκή πολιτική του Ιωάννη Καποδίστρια, Αθήνα, Τολίδης, 1988
 5. Διαβάζω (περιοδικό) Αφιέρωμα στον Καποδίστρια, τεύχος 275, 1991
 6. Πετρίδη Παύλου, Ιωάννης Καποδίστριας (1776 -1831), Ο κορυφαίος Έλληνας- Ευρωπαίος, Αθήνα, Γκοβόστης 1992
 7. Κωστή Βάρφη, Το Ελληνικό Ναυτικό κατά την Καποδιστριακή Περίοδο,Σύλλογος Προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων
 8. Πρωτ.Γεωργίου Μεταλληνού,Ελληνισμός-Μαχόμενος,Εκδόσεις Τήνος,Αθήνα 1995
 9. Κουλούρη Χριστίνα – Λούκος Χρ. Τα πρόσωπα του Καποδίστρια, Αθήνα, Εκδόσεις Πορεία, 1996
 10. Κούκκου Ελένη, Ιωάννης Καποδίστριας-Ρωξάνδρα Στούρτζα.Μία ανεκπλήρωτη αγάπη.Ιστορική Βιογραφία.Αθήνα,Εστία 1998
 11. Αννίτα Πρασσά,Ι.Καποδίστριας-Ο Αναγεννώμενος Φοίνιξ,Εκδόσεις Δωδώνη,1998
 12. Η Εκπαίδευση κατά την Καποδιστριακή Περίοδο,Χάρη Μπαμπούνη,Σύλλογος Προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων,Αθήνα 1999
 13. Ι.Καποδίστριας-Ο Δεσποτικός Οραματιστής,Αφιέρωμα στα Ιστορικά της Ελευθεροτυπίας,7 Ιαν 2000
 14. Περιοδικό Αιγιναία,Αφιέρωμα –Ο Καποδίστριας και η Αίγινα (τεύχοςΙαν-Ιουν 2001)
 15. Κίσσινγκερ Χένρυ,Ένας Αποκατεστημένος Κόσμος,Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2003
 16. Νικολάου Κασομούλη,Ενθυμήματα Στρατιωτικά της Επανάστασης των Ελλήνων (1821-1833),τόμοι 1-5,Αθήνα 2005,Εκδόσεις Βεργίνα
 17. Νικολάου Σπηλιάδου Απομνημονεύματα,Επιμέλεια Παναγιώτη Χριστόπουλου,Τόμοι Α’-Στ’,Αθήνα 2007
 18. Ρωξάνδρας Στούρτζα Απομνημονεύματα,Εκδόσεις Ιδεόγραμμα, 2008
 19. Περιοδικό Αιγιναία,Επιστημονικό Συνέδριο για τον Ιωάννη Καποδίστρια (τεύχος Ιουλ-Δεκ2008)
 20. Αρετή Τούντα – Φεργάδη, Ο Ιωάννης Καποδίστριας ως Διπλωμάτης, Εκδόσεις Σιδέρης, 2009
 21. Ιωάννης Καποδίστριας- Αλτιέρο Σπινέλι- Ευρώπη, Συνέδριο στην Αίγινα-Πρακτικά- Ιούνιος 2009 (Επιστημονικός Σύμβουλος Κούκος Ανδρέας)
 22. Ιωάννης Καποδίστριας, Ο Θεμελιωτής του Ελληνικού Κράτους, Βασίλης Σπανός, Σειρά Μεγάλες Μορφές του Παρελθόντος Νο 20, Εκδόσεις Περισκόπιο,2009
 23. Ιωάννης Καποδίστριας-Αφιέρωμα,Ιστορία Εικονογραφημένη,τεύχος 505,Ιούλιος 2010
 24. Χρήστος Λούκος,Η Αντιπολίτευση κατά του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια (1828-1831),Εκδόσεις Θεμέλιο,1988
 25. Ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας-Κριτικές προσεγγίσεις και επιβε- βαιώσεις,Συνέδριο στη Λευκωσία υπό το Πανεπιστήμιο Κύπρου,Πρακτικά 2015,Εκδόσεις Καστανιώτη
 26. Από το Ρήγα Βελεστινλή στον Ιωάννη Καποδίστρια:στρατηγική, διπλω- ματία και στρατιωτικά σχέδια,Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων,Πρακτικά Ημερί- δας,2013